DYA|Business

Stel, u wilt uw klanten beter bedienen, en u vraagt zich af welke aanpassingen daarvoor nodig zijn in producten, processen en informatievoorziening. Of u gaat uw diensten aanbieden samen met uw nieuwe businesspartner. Wat moet u allemaal regelen voor een naadloze samenwerking? Voor welke grote verandering u ook staat, u heeft vrijwel zeker behoefte aan inzicht en overzicht in de samenhang tussen producten, processen en informatievoorziening.

In hoeverre is uw organisatie goed ingericht om in haar omgeving succesvol te kunnen zijn, niet alleen nu, maar ook op langere termijn? Ontwikkelingen in de omgeving en in de eigen organisatie worden gedreven door nieuwe inzichten op tal van terreinen. Nieuwe productiemethoden, inzet van nieuwe IT, wijzigende wet- en regelgeving, ontwikkelingen op HRM-gebied en maatschappelijke ontwikkelingen spelen allemaal een grote rol bij de keuzes hoe een organisatie zo vorm te geven dat deze succesvol is en blijft. Een onmisbaar instrument om de samenhang tussen deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken is businessarchitectuur.

Businessarchitectuur is het geheel aan samenhangende keuzes dat een organisatie maakt voor de inrichting om haar businessdoelen te bereiken alsook het proces om tot die keuzes te komen. Deze keuzes kunnen betrekking hebben op de manier waarop de organisatie haar klanten benadert, de samenstelling van de portfolio aan producten en diensten, de inrichting van de bedrijfsprocessen en de verdeling van processen over rollen in de organisatie. Een businessarchitectuur maakt inzichtelijk wat er in bedrijfsvoering moet veranderen om de businessdoelen te bereiken, ondersteunt de besluitvorming hieromtrent, en legt de resultaten vast. Dit laatste gebeurt op een gestructureerde manier die sturing mogelijk maakt en houvast geeft bij de realisatie van de vereiste bedrijfsvoering maar ook bij de inrichting van een daarop afgestemde informatievoorziening.

DYA|Business is een best-of-breed aanpak voor businessarchitectuur, waarbij vooral bestaande aanpakken en best practices gepositioneerd zijn. Meer over businessarchitectuur leest u in deze whitepapers: Vorm geven aan Visie en Aan de slag met Businessarchitectuur.